Kurumsal Risk Yönetimi: Şirket’in varlıklarını, itibarını, kârlılığını etkileyebilecek risk ve fırsatların sistematik ve kapsamlı bir şekilde tanımlanması değerlendirilmesi, kontrolü, izlenmesi, sorumlularının belirlenmesi ve etkilerini azaltmak için aksiyon planlarının oluşturulması amacıyla risk haritası ve risk yönetim politikaları oluşturulmaktadır.

Söz konusu politikalar, şirket bünyesinde risklerin en üst standartta yönetilebilmesi amacıyla destekleme ve konumlandırma, risk tanımlama, önceliklendirme, iyileştirme, raporlama, izleme/gözetim ile risklerle ilgili iletişim prensiplerine dair yönlendirmeleri içermektedir.

Şirket’in maruz kaldığı risklerin ölçümü ve öngörülen risk toleransları dahilinde tutulabilmesi için kritik risklerin korunma yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik yönetmelik ve yönergelere uygun şekilde riskler izlenmekte ve yönetilmektedir.

Amaç: Söz konusu politikalar, şirket bünyesinde risklerin en üst standartta yönetilebilmesi amacıyla destekleme ve konumlandırma, risk Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesidir.

Karşılaşabilecek Riskler

Faiz Riski

Faiz oranlarında değişimler sonucunda Şirket’in finansman giderlerinde artış meydana gelebilir. Şirket faiz riskini, dengeli faiz yapısına sahip bir finansal varlık-yükümlülük portföyü oluşturarak yönetmektedir.

Şirketimizin maruz kaldığı faiz risklerinin yönetilmesi amacıyla kredi portföyü ve nakit akış projeksiyonları esas alınarak durasyon hesaplanmakta ve olası faiz değişimlerinde yaşanacak kazanç/kayıp tutarları duyarlılık analizleri ile ölçülmektedir.

Piyasa / Fiyat Riskleri

Şirket faaliyet gösterdiği sektör sebebiyle üretim girdileri olan hammadde ve kur fiyatlarındaki dalgalanmalar, üretim çıktısı olan mamül fiyatında meydana gelen dalgalanmalar ve perakende sektörde hızlı tüketime konu olması gereken ürünlerin üretiminde faaliyet göstermesinden dolayı fiyat değişim risklerine maruz kalmaktadır.

Kur Riski

Şirket’in gerçekleştirdiği satış, tahsilat ve ödeme işlemlerinde (kredi geri ödemeleri, tedarikçi ödemeleri, enerji ödemeleri, diğer ödemeler vb.) fonksiyonel para birimi dışındaki para birimleri ile yapmaları durumunda kur riskine maruz kalmaktadır.

Şirket’in kur riski yönetiminde temel yaklaşımı, fonksiyonel para birimi dışında gerçekleştirilen işlemlerde, ilgili işlemlerden kaynaklanan kur riskini türev işlemler aracılığı ile uygun finansal araçlar yardımıyla yönetmektedir.

Likidite Riskleri

Şirketimiz verimliliğini artırmak amacıyla sürekli olarak gelişen üretim teknolojilerini bünyesine katmak ve artan talebi karşılayabilmek için kapasite artırmaya yönelik yüksek tutarlı yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırım maliyetlerinin bir kısmını satış gelirlerinden karşılarken bir kısmını da finansal piyasalardan temin etmektedir. Doğru planlama yapılmadığı durumlarda mali yükümlülükler zamanında, yeterli seviyede ve uygun maliyette karşılanamayabilir. Bu nedenle şirket, likidite ihtiyaçlarını kredi kullanımı ve geri ödemeler ile nakit akış projeksiyonları izleyerek yönetmektedir.

Şirket; kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için uygun likidite riski yönetimi yapısı oluşturmuştur. Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak likidite riskini yönetmektedir.